در صورت تمایل این فرم را پر نماییدموضوع : ایده طرح پیشنهاد نظر پیگیری پرسش و پاسخ انتقاد شکایت
انگیزه ی شما : پیشرفت مرکز ارتقاءکیفیت کمک به ارائه بهتر خدمات کمک به درک حال بیماران ریشه یابی مشکلی کمک به حل مشکل افزایش تعداد بیماران
نحوه برخورد پرسنل : بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی
سرعت عمل واحد پذیرش : بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی
نحوه نوبت دهی و رعایت نوبت : بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی
آگاه سازی شما قبل از انجام تصویر برداری : بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی
مدت زمان انجام تصویر برداری : بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی
مدت زمان دریافت جواب : بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی
نظافت محیط : بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی
فضای انتظار : بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی
وجود تابلو و علائم راهنما در مرکز : بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی
نحوه تبلیغات مرکز : بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی
در مجموع وضعیت و عملکرد کلی مرکز را در چه سطحی ارزیابی می کنید : بسیار ضعیف ضعیف متوسط خوب بسیار خوب عالی
مایلید ما با شما چگونه در ارتباط باشیم : تماس تلفنی پیام کوتاه پیام نگار
پیام شما :
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس :
عبارت روبه رو را وارد کنید*