• خدمات درمانی

انجام همه خدمات غیر از بخش تراکم استخوان(BMD)

سهم بیمار 30 درصد از کل مبلغ

 

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳,۱۱,۱۳
بازدید: 1138