• ملی

ارائه خدمات برای جانبازان به صورت رایگان

سهم بازنشستگان 10 درصد از کل مبلغ

سهم کارکنان شاغل 20 درصد از کل مبلغ

 

 

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳,۱۱,۱۳
بازدید: 974